Hopp til innhold

Nye romhavner i Europa gir økt aktivitet i luftrommet

Orion Earth

Andøya Spaceport vil bli en oppskytingsbase for oppskyting av satellitter til bane i verdensrommet.

På Andøya i Nordland er Andøya Spaceport under bygging. Det pågår også oppbygging av nye romhavner i flere land i Europa, både i Sverige, Storbritannia og Portugal.

Nye romhavner i Europa, og økt antall oppskytinger til verdensrommet, vil påvirke luftrommet.

Dersom en rakettoppskyting skjer utenfor Norge, og raketten skal gå gjennom norsk luftrom, må man ha tillatelse fra Luftfartstilsynet. All flyging og annen bruk av norsk luftrom krever tillatelse etter luftfartsloven.

Selv om raketten ikke skal gå gjennom norsk luftrom, men det er risiko for skade innenfor norsk luftrom og på norsk territorium, så vil dette betinge samtykke fra norske myndigheter.

Internasjonalt luftrom

Oppskyting som går utenfor norsk luftrom, men som berører luftrom som Norge har ansvar for å yte lufttrafikktjenester i på vegne av ICAO, må koordineres med Luftfartstilsynet. Dette gjelder luftrom over internasjonale havområder innenfor Polaris og Bodø Oceanic FIR.

Luftfartstilsynet må kontaktes i god tid slik at de frister som gjelder etter ICAO anneks 11 for internasjonal varsling kan oppfylles. Informasjon om berørt område må beskrives, både for planlagt og uplanlagt nedfall. Koordinater for fareområdet må oppgis.

Sist oppdatert: 03.03.2023